Cơ hội việc làm tại UNICA

Hà Nội  / Số lượng: 5

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30-11-2019

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hạn nộp: 31-10-2019

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hạn nộp: 31-10-2019

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hạn nộp: 30-09-2019

Hà Nội  / Số lượng: 5

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30-09-2019

Hà Nội  / Số lượng: 4

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hạn nộp: 30-09-2019

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30-09-2019

Hà Nội  / Số lượng: 01

Mức lương: 20 - 25 triệu

Hạn nộp: 30-09-2019

Hà Nội  / Số lượng: 5

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30-09-2019

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31-07-2019