Cơ hội việc làm tại UNICA

Hà Nội  / Số lượng: 5

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30-06-2018

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30-06-2018

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30-06-2018

Hà Nội  / Số lượng: 01

Mức lương: 20 - 25 triệu

Hạn nộp: 30-06-2018

Hà Nội  / Số lượng: 5

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30-06-2018

Hà Nội  / Số lượng: 6

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30-06-2018

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 15 -20 triệu

Hạn nộp: 30-06-2018

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 12-06-2018

Hà Nội  / Số lượng: 4

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31-05-2018

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31-05-2018