Cơ hội việc làm tại UNICA

Hà Nội  / Số lượng: 01

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hạn nộp: 31-08-2018

Hồ Chí Minh  / Số lượng: 1

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hạn nộp: 31-08-2018

Hà Nội  / Số lượng: 4

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31-08-2018

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hạn nộp: 31-08-2018

Hà Nội  / Số lượng: 4

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hạn nộp: 31-08-2018

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31-08-2018

Hà Nội  / Số lượng: 5

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31-08-2018

Hà Nội  / Số lượng: 4

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31-08-2018

Hà Nội  / Số lượng: 12

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31-08-2018

Hà Nội  / Số lượng: 3

Mức lương: 15 -20 triệu

Hạn nộp: 31-08-2018